Historie obce Řečice

1294

Písemná zpráva o Řečici uvedena v prvním soupisu majetku pánů z Hradce za Oldřicha druhého r. 1294.

1365

Řečice s Brandlínem daná do zemských desek Jindřichem z Hradce Janu Kadalici.

1378

24. 6. koupil dědic Adam Kadalice Lipnici za 36 kop grošů pražské mince. Kupní listina na pergamenu se 4 visutými pečetěmi je uložena v zemském stavovském archivu v Brně.

1446

Písemný doklad hovoří o Velké a Malé Řečici, jež dělil potok od studánky Královny k potoku volfířovskému. K Malé Řečici patřila i samota č.42 v Mezi. Malá Řečice patřila k farnosti Kostelní Vydří, Velká Řečice k farnosti Volfířov. Až doposud se občané bývalé Malé Řečice pochovávají na hřbitov v Kostelním Vydří.

1539

Řečici koupil Jiří Čeloud z Pálovic, hejtman panství telečského.

1596

Řečici koupil Václav Lipovský z Lipovic u Vlachova Březí, vysoký úředník telčského panství, za 7.100 zlatých. Václavův syn Jáchym Lipovský se sice zúčastnil stavovského povstání v letech 1618 - 1620, ale protože projevil ochotu ke katolictví, byl mu statek po zaplacení pokuty ponechán.

1599

Václav Lipovský dostal od panství Telč za dobré služby a jako dar k narození potomka osadu Královnu s mlýnem, řečeným Širkovský, a lesy od Velké Lhoty až po Olší.

1712

Od tohoto roku vedena matrika ve farnosti Volfířov. V roce 1712 se v Řečici dle této matriky narodili: Josef Matoušek, Matěj Pecka, Jan Prokoška, Jan Dohnal, Josef Kučera.

1713

V Řečici se narodili: Budín Ondřej

1714

V Řečici se narodili: Jiří Kovář, Lukáš Chalupník, Tomáš Křišťan, Bartoloměj Rakušan a Vít Novotný.

1730

Václav Lipovský nechal pro své poddané robotníky postavit osadu Famelky.

1733

Antonín Lipovský z Lipovic nechal postavit Boží muka u Famelek, Mysletic a dle ústního podání také u Velké Lhoty jako mezníky svého panství. Je na nich erb Lipovských, písmena A.L.Z.L. a letopočet 1733.

1782

26. 11. na základě tolerančního patentu Josefa II. Se v kanceláři panství Dačice z obce Řečice přihlásili k evangelické církvi z č. 3 Kateřina, žena Jiřího Křišťana, z č. 30 Tomáš Bartušek a jeho žena Juliana a z č. 19 Voršila, žena Jakuba Komárka. Protokol uložen v SAO Brno (B1R 11/101/7, statek Řečice). Podpisy členů komise:
Loss, zemský děkan a městský farář v Jihlavě – duchovní komisař,
Rosenzweig, subtitut krajského úřadu v Jihlavě,
Martinides (Johan Ferdinand Martinides), správce statku Řečice.

1788

Založena jednotřídní škola v čísle 61.

1793

Při parcelaci panského dvora za Josefa II. vznikla na místě Famelek osada Lipová.

1811

Postaven kamenný kříž na návsi.

1830

Statek Řečice s Lipovou prodán rodině Dalbergů, majitelům Dačic.

1854

Proti zámku postavena Boží muka s obrazem Panny Marie Svatohostýnské.

1865

Postavena na návsi pseudorománská kaple s obrazem Nejsvětější Trojice.

1892

26. 7. založen v Řečici sbor dobrovolných hasičů na podnět Jana Marka a Jana Šimka, zaměstnanců velkostatku, podpory a přispění činovníků z Dačic a majitele velkostatku pana Karla z Dalbergů.

1894

Postavena dvoutřídní škola nákladem 10.000 zlatých.

1909

23. 8. panství prodáno svobodnému pánu Dr. Robertu Bachovi za 330.000 Korun. Za jeho působení v Řečici vzkvétalo hospodářství polní, lesní, vodní a výstavba hospodářských budov.

1912

16.8. vydalo hejtmanství v Dačicích povolení Dr. Bachovi založit rybník Struhovec, soustavu 20ti rybníků Hadrava a napuštění rybníka Vištanského. Vydáno vodní právo pro osadníky kolonie Sádka.

1914

28. července v 11 hodin vyhlášena válka. Provedena mobilizace vojínů do 42 let. Z Řečice narukovalo 50 mužů.

1918

5. července koupil panství Antonín Sychra, krejčovský továrník z Boskovic, Letovic a Třeště za 1 500 000 K. Dne 28. října vyhlášen svobodný stát Československá republika. Prvním presidentem se stal Tomáš Garyk Masaryk. Když v roku 1914 se Německo rozhodlo pro válku, aby zotročilo celý svět, odjel Masaryk za hranice, aby u nepřátel Rakouska a Německa získal pro český národ svobodu. Za tím účelem byl v Itálii, Rusku, Japonsku, Americe a Francii, kde všude usiloval o naše osvobození. On první také zorganizoval československé legie a vrátil se do osvobozené vlasti jako vítěz a osvoboditel dne 20. prosince 1918.

I svoboda má mučedníky Boží a národ světce!

Na bojištích a v zajetí zahynulo z obce 6 mužů: Vávrů Karel č. 52, ve Vladivostoku, Bartoň Adolf 22 roků, italské bojiště, Kolář Jan 37 roků, v ruském zajetí, Dohnal Jan 43 roků, v italském zajetí, Fojt Rudolf 33 roků, v ruském zajetí a Novák Josef 29 roků na italském bojišti.
V za,jetí bylo 14 mužů, 9 v Rusku, 5 v Itálii. Do legie vstoupili: Vávrů Karel č. 52, Macků Antonín č. 1, Lipová, Svoboda Karel č. 21, Klimeš Josef č. 37, Hav1ík Jan č. 15.

1919

Obnoven mlýn, zřízeny turbíny.

1920

V dubnu se konaly první svobodné volby, poprvé volily i ženy. Postavena rámová parní pila.

1921

16. až 19. února provedeno sčítání lidu.
Koncem října zřízena v Řečici četnická stanice (velitel + 2 muži).

1923

20. 9. provedeny volby do obecního zastupitelstva.

1925

1. prosince koupil panství Karel Šikýř, ředitel moravské agrární a průmyslové banky v Brně za 1 650 000 Kčs.

1930

Dne 2. až 5. prosince provedeno sčítání lidu.

1931

Dne 18. června větrná smršť vyvrátila staleté lípy, z nich jedna zpřerážela kamenný kříž u kaple, vítr povalil novou stodolu v č. 27.
26. 9. zahájeno autobusové spojení Počátky-Studená-Řečice-Dačice.
27. 9. provedeny volby do obce.
31. října zastupitelstvo obce zvolilo starostou Karla Šikýře.

1935

Dne 14. prosince abdikoval pro stáři a nemoc president republiky T. G. Masaryk.
Dne 18. prosince zvolen presidentem Dr. Eduard Beneš.

1937

Dne 14. září zemřel T. G. Masaryk ve věku 86 let.
25. 9. zaveden telefon ze Studené na poštu do Velké Lhoty a na četnickou stanici v Řečici. Byla válcována silnice Dačice-Studená, místo potůčku od zámku ke kapli položeny betonové roury.
V roce 1937 byl v Řečici zbořen dřevěný domek č. 56, patřící Petru Kopalovi. Vedle zbořeniště byl postaven zbrusu nový domek. Je to prvý nový domek za 40 let. Poslední nový domek byl č. 67 Jana Šimka. Od roku 1966 zůstal domek č. 67 neobydlen a později byl odstraněn v důsledku rozšíření silnice v roce 1969.

1938

Dne 21. 5. v důsledku ohrožení státu bylo na četnické stanici vyzbrojeno a vystrojeno 12 záložníků SOS a odvezeno na hranice.
15. 6. Nové obecní zastupitelstvo zvolilo starostou Karla Šikýře, náměstkem Jaromíra Adamce.
23. 9. Mobilizace vojáku od 20 - 40 let (16 mužů z Řečice).
24. 9. 25 nevojáků odešlo na kopáni zákopů ke K. Vydří.
30. 9. Mnichovský diktát - do 10. 10. vydat 1/3 území s 1/3 obyvatel.
5. 10. President Dr. Beneš složil svůj úřad.
8. 10. Obsadilo německé vojsko okolní obce Lipnici, Lipolec, atd.
3. 11. Zvolen presidentem Dr. E. Hácha.
8. 11. po 4. hod. ráno bylo v naší obci pocítěno zemětřesení.

1939

15. 3. Čechy a Morava obsazeny říšským vojskem, 1. 9. napadeno Polsko.
Provedena elektrifikace obce - svítit se začalo 2. 11. 1939.

1940

1. 7. nařízeno okresním úřadem zapečetit a odevzdat obecní kroniky.
18. 9. zavedeno přídělové hospodářství - lístky na potraviny.

1941

Dne 10. 7. se vzdal funkce starosty Karel Šikýř. Novým starostou byl zvolen Leopold Kareš č.31, který tuto funkci zastával až do osvobození. Občany uchránil před perzekucemi při častých prohlídkách a rabování nedovolených zásob, které prováděli němečtí vojáci s českými četníky. Když přišli do vesnice, prvně byli u starosty Kareše pohoštěni, byly jim aktovky naplněny potravinami a pak prohlídky proběhly bez závad.
20. 7. nařízeno provádět požární hlídky po celou noc (byly ihned zavedeny).

1942

18. 3. vzat zvonek z naší kapličky.
23. 3. vzaty zvony z kostela ve Volfířově.
15. 6. obklíčilo ves německé vojsko a hledalo vrahy Heydricha.

1945

Dne 6. 3. vyhořela pila.
O průběhu událostí květnových dnů článek na těchto stránkách, publikovaný v Listech jihozápadní Moravy - "Konec války v Řečici".
11. 5. bylo suspendováno místní zastupitelstvo a nahrazeno Národním výborem. Předsedou byl zvolen Kočvárek Antonín č. 50.

1946

V měsíci říjnu pořízeno v obci z výtěžku zábav, divadel a dalších příležitostných darů rozhlasové zařízení nákladem 40.000 Kč.
4. 12. zvolen předsedou MNV Josef Kudrna č. 36 místo Antonína Kočvárka.

1947

22. 5. provedeno sčítání obyvatel - z 284 osob je 269 Čechů, 15 Maďarů.

1948

10. 4. přišli geometrři z Dačic provést rozparcelování velkostatku.
7. 6. se vzdal svého úřadu Dr. E. Beneš.
14. 6. zvolen prezidentem Klement Gottwald.
3. 9. zemřel Dr. E. Beneš.

1949

15. 11. zřízena telefonní ústředna pro Řečici a okolní obce v čp. 34 a veřejná hovorna v hostinci čp. 5.

1950

1. 6. zrušena zdejší stanice SNB - její 3 členové přešli do Dačic.

1952

8. 2. přišel z okresu seznam vesnických boháčů z Řečice. Na schůzi téhož dne usneseno podat protest, sepsáno usnesení členské schůze a pověřen Antonín Nevrkla č. 23, František Smejkal č. 53 a Jaroslav Smejkal č. 55 osobně jej předat na okres.
9. 2. jmenovaní hodlali jet do Dačic autobusem, ale do rána napadlo tolik sněhu, že autobus nejel, a tak se rozhodli jít do Dačic závějemi pěšky. Dosáhli toho, že z Řečice nebyl nikdo vystěhován ani soudně stíhán.
5. 9. založeno JZD, předsedou zvolen Jan Bartušek č. 30.

1953

14. 3. zemřel prezident Klement Gottwald.
20. 3. zvolen prezidentem Antonín Zápotocký.
1. 6. provedena měnová reforma, zároveň zrušeno přídělové hospodářství.
1. 6. ONV jmenoval Jaroslava Smejkala tajemníkem pro Řečici a Olší.
30. 9. se usnesli zemědělci provést likvidaci JZD.

1954

V květnových volbách do MNV byl předsedou zvolen Dohnal Petr, tajemníkem Jaroslav Smejkal.

1957

19. 5. provedeny volby do MNV, předsedou zvolen František Vospěl, tajemníkem Jan Žižka.
12. 11. zemřel prezident Antonín Zápotocký, novým prezidentem byl zvolen Antonín Novotný.
V listopadu pořízen promítací přístroj za 5.300 Kčs.

1958

24. 1. založeno JZD třetího typu, předsedou zvolen Josef Kudrna č. 36.

1959

Do osady Lipová byla zavedena telefonní přípojka podzemním kabelem. První televizor v obci si pořídil Dohnal Petr.

1960

12. 6. volby do MNV, předsedou F. Smejkal, tajemníkem K. Lojka ze Lhoty.
1. 7. nové územní uspořádání. ONV v Dačicích zrušen a v této budově zřízeno Zemědělské odborné učiliště.

1961

3. 12. se konaly volby soudců z povolání a soudců z lidu. Z naší obce byla zvolena lidovou soudkyní Anežka Vávrů č. 62 ze Sádek.

1964

14. 6. se konaly volby do MNV, ONV, KNV, NS a soudců. Předsedou MNV zvolen F.Smejkal č. 53, tajemníkem J. Kudrna č.36, do ONV za náš obvod J. Tichánek z V. Lhoty. Jako soudce z lidu byla opět zvolena Anežka Vávrů, manželka lesníka, Řečice 62 (na Sádkách).

1966

Zahájeny práce na vybudování kulturního zařízení v prostorách zámku, které bude financovat JZD a MNV.
V listopadu a prosinci nahrazeny dřevěné sloupy elektrického vedení betonovými.

1967

Do pouti 21. 5. dokončena adaptace kulturního zařízení za 200.000 Kčs.
5. 6. založena místní organizace SSM, předsedou zvolen Antonín Doucha.

1968

21. 8. vstup vojsk 5ti států Varšavské dohody na naše území.
U kapličky byla postavena kovová autobusová čekárna.
Veřejné osvětlení vybaveno zářivkami nákladem 16.000 Kčs.

1969

V červnu a červenci provedena kanalizace návsi a zrušen rybníček před č.28. Opravena střecha školy a kapličky.

1970

Počátkem července zaveden pro celou ves vodovod.
1. 12. provedeno sčítání obyvatel. V obci žije 184 osob trvale hlášených.

1971

V tomto roce byla vyasfaltovaná silnice do Dačic přes Háj, odbočka do osady Lipová, cesta na Sádka a silnice do Mysletic. Přestavba školy provedena celkovým nákladem 50.000 Kčs. 18. 11. provedeny volby do MNV. Předsedou zvolen Jan Bartušek č. 30, tajemníkem Josef Kudrna č. 36. Volby do všech stupňů, NV se Měly konat v roce 1968. V důsledku srpnových událostí byly odloženy a konaly se až tento rok. Poslancem do ONV byl zvolen Vlastislav Lojka. z V. Lhoty.

1972

V tomto roce byla zbourána bývalá kancelář MNV a požární zbrojnice, na tomto místě v akci Z postavena nová prodejna. V parku na návsi byly vysázeny okrasné keře.

1973

1. 1. se JZD Řečice sloučilo s JZD Horácko se sídlem ve Volfířově.
1. 3. byla otevřena nová prodejna Jednoty. Hodnota díla je 339.000 Kčs.
1. 4. bylo poprvé provedeno letecké hnojení našeho katastru.

1974

Vybudován vodovod pro Vísku nákladem 50.000 Kčs.
Vybudována požární nádrž na Sádkách nákladem 40.000 Kčs.
U obecního rybníčka proti kapli zbudován parčík a vysázeny okrasné keře a růže. Provedena oprava zámku.

1975

Pokračováno v opravě zámku, náklad doposud činí 221.000 Kčs.
Dokončena kanalizace ve Vísce nákladem 3.000 Kčs.
Počátkem roku požádala obec Mys1etice o převedení žáků do ZDŠ v Telči. Žádosti bylo vyhověno a tak ve zdejší škole zůstalo jen 9 žáků. ONV rozhodl uzavřít zdejší školu a žáci 1. - 5. ročníku byli přiškoleni do ZDŠ ve Velké Lhotě. Učitel Vítů odchází do důchodu. Na zdejší škole učil 24 roků. Škola ve zdejší obci trvala 187 roků.

1976

1. 2. zemřel náhle Josef Kudrna ve věku 62 roků.
1. 7. byl MNV v Řečici sloučen s MNV Volfířov, který má nyní 6 částí: Volfířov, Řečici, Radlice, Šach, Velkou Lhotu a Brandlín.
22. a 23.10. volby do všech stupňů NV. Do MNV ve Volfířově zvoleno 25 poslanců, z toho 5 z Řečice. Předsedou zvolen Miroslav Kolařík z V. Lhoty, tajemníkem Petr Holomý, ředitel ZDŠ ve Volfířově. Předsedou občanského výboru v Řečici zvolen František Smejkal č. 53.
28. 8. při stohování slámy výfukovou řezačkou za rybníkem Novým vyšlehl z výfuku traktoru oheň a v mžiku byl stoh v plameni. Sotva stačili odtáhnout traktor, řezačku a vůz. Téhož dne havaroval před Řečicí Věroslav Urban a zahynul. Bylo mu 46 roků.